Academic Affairs

Research Scholars

Ph. D. Degree awarded :

Quantitative Economics:

Year: 2021

 1. Priyanka Kothari
 2. Prachi Singh
 3. Gaurav Jakhu
 4. Sarvesh Bandhu

Year: 2020

 1. Sargam Gupta

Year: 2019

 1. Digvijay Singh Negi
 2. Dyotona Dasgupta

 Year: 2016

 1. Subrato Banerjee

Year: 2015

 1. Abdul Quadir
 2. Anuradha Saha
 3. Dushyant Kumar
 4. Pawan Gopalakrishnan
 5. Ridhima Gupta
 6. Soham Sahoo
 7. Sonal Yadav
 8. Soumendu Sarkar
 9. Mihir Bhattacharya
 10. T. C. A. Madhav Raghavan

Year: 2014

 1. Anup Pramanik
 2. Eshita Gupta

Mathematics:

Year: 2019

 1. Pranabesh Das

Year: 2016

 1. Bipul Saurabh
 2. Kumarjit Saha

Year: 2015

 1. Debleena Thacker
 2. Neha Hooda (CSIR Funded)

Year: 2014

 1. Anirban Bose
 2. Priyanka Grover

Statistics:

Year: 2019

 1. Gursharn Kaur

Year: 2013

 1. Farkhondeh Alsadat Sajadi
 2. Ghurumuruhan Ganesan