Academic Affairs

Research Scholars (Economics)

 1. Prachi Singh
 2. Dhiritman Gupta
 3. Priyanka Kothari
 4. Anushree Saha
 5. Sarvesh Bandhu
 6. Sargam Gupta
 7. Komal Sahai
 8. Gaurav Jakhu
 9. Swati Sharma
 10. Aditya Vikram
 11. Kolagani  Paramahansa
 12. Komal Malik
 13. Rolly Kukreja
 14. Sugat Chaturvedi
 15. Ahana Basistha
 16. Ankit Singh
 17. Harshika Dalakoti
 18. Siddharth Chatterjee
 19. Sujaya Sircar
 20. Kriti Manocha
 21. Nilesh Kumar Jain
 22. Bhavook Bhardwaj
 23. Mayank Mundhra
 24. Nikita
 25. Ojasvita Bahl
 26. Praveen Kumar
 27. Leena Kumar
 28. Akanksha Aggarwal
 29. Ojasvi Khare
 30. Priyanka Dutta
 31. Somroop Mukherjee
 32. Adarsh N/A
 33. Ravinder
 34. Subhadeep Halder
 35. Agnij Sur
 36. Chakshu
 37. Pankaj Kumar
 38. Pratanu Mitra
 39. Saarthak Anand
 40. Vilok Jitendra Taori
 41. Akhil Goyal
 42. Ria Mongia
 43. Prerna Dewan
 44. Rajdeep Sarkar
 45. Rishabh Choudhary
 46. Varun Bansal
 47. Vrinda V Chandra